2016 - Volume 4 [Issue 4]


Short Research Article

Effect of Draw Resistance on Phenol and Its Contribution Degree of Cigarette Hazard Index

Wang Hao, Zhan Jianbo, Yu Zhenhua, Yu Yao, Cheng Liang, Yu Jiang, Yue Baoshan, Zhang Ying, Li Muyan, Ji Yafeng, He Danfeng, Chen Shuzong, Wang Li, Fu Rongrong, Zan Na, Perin Deniz, Yu Tingting, Xie Jiao, Zheng Han, Zhang Jing, Wang Tao, Ding Wei, Gong Weimin, Gui Yongfa, Ding Haiyan, Li Liwei, Li Tinghua, Liu Xin, You Junheng

DOI: 10.9734/ACRI/2016/27349

Page: 1-7


Original Research Article

Evaluation of Fire Safety Management in a Higher Education Institution: A Case Study of University of Port Harcourt

Brilliance O. Anyanwu, Onyewuchi Akaranta, Ify L. Nwaogazie

DOI: 10.9734/ACRI/2016/27684

Page: 1-13


View All Issues